بمب اتم، بمب ناپالم، پیروزی در اقیانوس آرام، جنگ جهانی دوم، قسمت سیزدهم، مستند جنگ جهانی بصورت رنگی، ناکازاکی، نبرد ژاپن، هیتلر، هیروشیما

نمایش یک نتیجه